Legislativa a metodické pokyny

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

Preventivní vyšetření stěru z děložního hrdla je v ČR používáno již od 60. let 20. století. Vzorek je odebrán gynekologem při každoroční preventivní prohlídce a odeslán na cytologické vyšetření. Preventivní gynekologické prohlídky jsou k dispozici ženám od 15 let věku.

Preventivní vyšetření byla po dlouhá desetiletí poskytována pouze oportunně a v žádném případě se nedalo hovořit o organizovaném programu. V roce 2007 tedy MZ ČR stanovilo seznam kritérií pro akreditaci screeningových cytologických pracovišť. Příslušný věstník především specifikuje technické vybavení, požadavky na personál, mechanismy pro kontrolu kvality či požadavky na datový audit. V lednu 2008 byla oficiálně ustavena síť akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening. Program probíhá pod dohledem Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZ ČR.

V roce 2008 byl schválen návrh projektové dokumentace, která definovala procesy nezbytné k transformaci oportunistického cervikálního screeningu na organizovaný program a která zahrnovala především popis screeningového procesu a sběru dat. Pilotní projekt sběru dat byl zahájen v roce 2009 současně s vybudováním centrální databáze na IBA LF MU. Klíčovou součástí screeningového procesu jsou cytologické laboratoře doporučené pro cervikální screening, které provádějí vyšetření stěrů z děložního hrdla. Tyto laboratoře provozují své vlastní databáze, do nichž zaznamenávají výsledky cytologických a histologických vyšetření. Zdrojem dat jsou standardní žádanky k cytologickému vyšetření (poskytnuté laboratoři odesílajícím gynekologem), výsledky cytologie samotné a návratka s výsledkem histopatologického vyšetření (kterou laboratoř obdrží od gynekologa, nebo je výsledek k dispozici v laboratoři samotné). Záznamy o vyšetřeních jsou ze všech doporučených laboratoří pravidelně exportovány do centrální databáze, ve které má každé cytologické vyšetření svůj vlastní záznam.

Reference

  1. The Council of the European Union. Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC) [online]. 2003 [28/09/2012]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF
  2. Dušek L, Mužík J, Kubásek M, Koptíková J, Žaloudík J, Vyzula R. SVOD.cz - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [internetová stránka]. Masarykova univerzita; 2007 [12.7.2013]. Dostupné z: http://www.svod.cz
  3. Perry N, Broeders M, de Wolf C, Tornberg S, Holland R, von Karsa L, et al., editors. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, 4th ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the EC; 2006.
  4. Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd ed. Luxembourg: European Communities; 2008.
  5. Segnan N, Patnick J, von Karsa L, editors. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2010.

Legislativa, formuláře, přihlášky

Do programu cervikálního screeningu je v současnosti zapojeno několik desítek akreditovaných cytologických laboratoří, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Na této stránce najdete dokumenty související s legislativou cervikálního screeningu v České republice a další užitečné informace.

Legislativa související s cervikálním screeningem

 Věstník MZ ČR č. 6/2021 (str. 92): Úprava Věstníku MZ ČR částka 7/2007 Kritéria a podmínky programu pro screening nádorů děložního hrdla v ČR (PDF soubor, 9.8 MB)

 Věstník MZ ČR č. 07/2007 (str. 147-152): Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR (PDF soubor, 88 kB)

 Vyhláška MZ ČR č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách (odkaz vede na web zakonyprolidi.cz)

Formuláře pro cytologické laboratoře

  • Přihláška k zařazení do programu MZ screeningu karcinomu děložního hrdla ( PDF soubor, 105 kB / soubor ve Wordu, 50 kB)
  • Žádost o reakreditaci pracoviště zařazeného do programu MZ screeningu karcinomu děložního hrdla ( PDF soubor, 114 kB / soubor ve Wordu, 53 kB)

Vyplněnou přihlášku/žádost zašlete prosím na adresu:

Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Formuláře pro ošetřující gynekology

Průvodka na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie ( PDF soubor, 116 kB)

Návratka na histopatologické vyšetření v programu screeningu karcinomu děložního hrdla ( PDF soubor, 79 kB)

Další dokumenty

Official Journal of the European Union: Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC) ( PDF file in English, 93 kB)

European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2008. ISBN 978-92-79-07698-5. doi: 10.2772/44215

European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition: Supplements. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. ISBN: 978-92-79-48538-1. doi: 10.2875/859507 (český název: Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla)