Sběr dat

Sběr dat v rámci informační podpory screeningů zhoubných nádorů v ČR

Systém informační podpory je nezbytnou součástí organizovaného screeningového programu. Doporučení Rady EU z roku 2003 [1] uvádí, že je třeba „pravidelně monitorovat screeningový proces a jeho výsledky a s těmito informacemi v krátké době seznamovat širokou veřejnost i instituce zapojené do screeningu“. Informační systém by tedy měl být schopný „sbírat, zpracovávat a hodnotit data o všech screeningových vyšetřeních, doplňujících diagnostických vyšetřeních a finálních diagnózách“. Český systém informační podpory screeningových programů zhoubných nádorů zahrnuje monitoring zátěže populace zhoubnými nádory, monitoring screeningového procesu prostřednictvím klinických dat a monitoring screeningového procesu prostřednictvím administrativních dat (viz Obrázek).

Informační podporu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR připravuje IBA LF MU ve spolupráci s Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR.

IBA LF MU provádí ve spolupráci s ÚZIS ČR pravidelné hodnocení dat Národního onkologického registr ČR (NOR), které je volně k dispozici na internetu v podobě portálu www.svod.cz [2]. Systém pro monitoring mamografického, kolorektálního a cervikálního screeningu byl nastaven podle mezinárodních standardů a doporučení Evropské komise [3–5]. V souladu s doporučením Rady EU o screeningu zhoubných nádorů jsou data o screeningových a následných diagnostických vyšetřeních pravidelně sbírána ve všech zdravotnických zařízeních zapojených do screeningových programů, tzv. screeningových centrech (v případě cervikálního screeningu v akreditovaných cytologických laboratořích). Informační systém umožňuje analýzu a publikaci sbíraných dat a tím i detailní kontrolu kvality a zveřejnění výsledků o výkonnosti programů na jejich webových stránkách (www.mamo.cz, www.kolorektum.cz, www.cervix.cz).

Sběr dat v rámci informační podpory screeningu zhoubných nádorů v ČR

Obrázek: Sběr dat v rámci informační podpory screeningu zhoubných nádorů v ČR

Koncepce elektronického sběru dat programu cervikálního screeningu v ČR

Tento popis navazuje na Věstník MZČR (dále jen Věstník, viz Legislativa) a popisuje základní koncept digitalizace a centralizace dat programu cervikálního screeningu v ČR. Vychází z dané struktury záznamu a logistiky sběru dat.

Data cervikálního screeningu jsou primárně pořizována do digitální podoby v informačních systémech (IS) akreditovaných cytologických laboratoří. Zdrojem dat jsou žádanky o cytologické vyšetření, výsledky vlastního vyšetření a průvodky histopatologických vyšetření. Tato data jsou v IS laboratoří sbírána a uchovávaná v požadované struktuře dané Věstníkem. Pro každé provedené vyšetření (screeningové, opakované, kontrolní) je vytvořen samostatný záznam.

Každá cytologická laboratoř zapojená do screeningu poskytuje pořízená data k centrálnímu zpracování Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen IBA LF MU), a to minimálně jednou za každé kalendářní čtvrtletí. Struktura zasílaných dat musí odpovídat definovanému datovému rozhraní, jehož struktura je k dispozici v sekci Ke stažení. Data se poskytují dávkově, vždy všechny nové či změněné záznamy, které byly pořízeny od předchozího zaslání. Data se zasílají elektronicky síťovým zašifrovaným kanálem na server IBA LF MU. Každá akreditovaná laboratoř obdrží od IBA LF MU potřebné přístupové údaje a bude mít na centrálním serveru vyhrazen adresářový prostor pro nahrávaní dat.

IBA LF MU poskytuje laboratořím klientskou aplikaci (k dispozici v sekci Ke stažení), která po instalaci a konfiguraci v laboratoři zajistí zabezpečený přenos souborů na server IBA LF MU.

Na straně IBA LF MU jsou zaslaná data laboratoří jednou denně v nočních hodinách nahrána do centrální databáze. Originální soubory jsou archivovány na vyhrazený diskový prostor. Výsledek importu je zaznamenán a zaslán na laboratoří zvolený e-mail. V této fázi jsou reportovány pouze technické nedostatky dat, jako je nedodržení formátu souborů, duplicitní záznamy, či nedostatky v základní konzistenci dat. Prostor pro nahrávaní exportních souborů je následně vyčištěn a připraven pro příjem další datové dávky.

Nad centralizovanými daty IBA LF MU provádí pravidelné analýzy a reporting. Jedním z reportů je validační report, který je zasílán laboratořím a obsahuje zjištěné nedostatky v dodaných datech, jako je neúplnost a vnitřní nelogičnost záznamu.

Literatura

  1. The Council of the European Union. Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC) [online]. 2003 [28/09/2012]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF
  2. Dušek L, Mužík J, Kubásek M, Koptíková J, Žaloudík J, Vyzula R. SVOD.cz - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [internetová stránka]. Masarykova univerzita; 2007 [12.7.2013]. Dostupné z: http://www.svod.cz
  3. Perry N, Broeders M, de Wolf C, Tornberg S, Holland R, von Karsa L, et al., editors. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, 4th ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the EC; 2006.
  4. Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd ed. Luxembourg: European Communities; 2008.
  5. Segnan N, Patnick J, von Karsa L, editors. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2010.

Podpora uživatelů

V případě jakýchkoliv technických problémů či dotazů kontaktujte prosím náš helpdesk. Helpdesk je bezplatná linka uživatelské podpory, která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail, fax). Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit maximálně rychlou odezvu i u složitých problémů.

Helpdesk je k dispozici rovněž všem osobám a organizacím, které se zajímají o tento projekt.

Kontaktujte nás:

Ke stažení

Soubor Popis
FTPCervix (ZIP soubor, 1.8 MB) Software FTPCervix slouží k elektronickému zasílání výsledků vyšetření na FTP server k centrálnímu zpracování dat. Data jsou před odesláním zazipována a zašifrována. Vstupem pro aplikaci jsou textové soubory s výsledky cytologických a histologických vyšetření ve formátu popsaném v dokumentu Datové rozhraní. Aplikace lze využívat jak v grafickém rozhraní, tak v tichém módu (spuštění z příkazové řádky).
Verze: 1.3
Licence: Freeware
Datum vydání: 23. 1. 2013
Datové rozhraní (PDF soubor, 200 kB) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování.
Verze: 2.3
Datum vydání: 1. 1. 2011