Screeningový proces

1. Vyšetření u registrujícího gynekologa

Klientka je u svého registrujícího gynekologa vyšetřena při pravidelné preventivní prohlídce. Součástí této prohlídky je i odběr stěru z děložního hrdla. U žen ve věku 35, 45 a 55 let je zároveň provedeno i vyšetření na přítomnost HPV v cervikálním stěru.

Vzorek stěru je společně s řádně vyplněnou žádankou/průvodkou registrujícím gynekologem zaslán na screeningové cytologické vyšetření do akreditované cytologické laboratoře. Závazná podoba žádanky/průvodky je uvedena na stránce Legislativa, formuláře, přihlášky.

Akreditovaná cytologická laboratoř provede standardní vyšetření vzorku dle předepsaných metod. Výsledek vyšetření (dle standardní klasifikace Bethesda 2001) je zaslán na formuláři původní žádanky/průvodky zpět registrujícímu gynekologovi. Výsledek vyšetření musí být registrujícímu gynekologovi zaslán maximálně do 3 týdnů od data odběru.

Na základě výsledků cytologického vyšetření rozhodne registrující gynekolog o dalším postupu vyšetření.

2. Negativní výsledek

V případě negativního výsledku je klientka doporučena k dalšímu screeningovému vyšetření při preventivní prohlídce v řádném intervalu 1 roku (viz Obrázek 1).

Schéma cytologického vyšetření

Obrázek 1: Schéma cytologického vyšetření. Registrující gynekolog posílá stěr děložního hrdla do akreditované cytologické laboratoře, do tří týdnů dostává výsledek vyšetření zpět. V případě negativního výsledku doporučuje klientce další prohlídku za 1 rok.

3. Opakovaný kontrolní stěr

V případě jiného než negativního výsledku screeningové cytologie vznáší referenční laboratoř dotaz na registrujícího gynekologa, pokud neobdrží kontrolní cytologický stěr případně výsledek histologie v časovém odstupu dle závažnosti cytologického nálezu. Tento dotaz vznáší souhrnně za celou kohortu uvedených nálezů na konci každého čtvrtletí.

Tabulka sumarizující doby dotazu na osud pacientky:

Výsledek cytologie Dotaz na osud pacientky
Normální Ne
Nehodnotitelný 4 měsíce
ASC-US 7 měsíců
ASC-H 4 měsíce
LSIL 7 měsíců
HSIL 4 měsíce
HSIL – nelze vyloučit invazi 4 měsíce
Dlaždicobuněčný karcinom 4 měsíce
AGC-NOS 4 měsíce
AGC-NEO 4 měsíce
Adenokarcinom in situ (AIS) 4 měsíce
Adenokarcinom invazivní 4 měsíce
Ostatní maligní nádory 4 měsíce
Jiné Fakultativně

Výsledek histopatologického vyšetření je zaslán zpět na pracoviště, které žádalo o vyšetření. O výsledku vyšetření musí být informován i registrující gynekolog. V případě opakovaného nedoručení výsledků histopatologického vyšetření požádá o tyto výsledky sám gynekolog a oznámí tento fakt Komisi MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. Na základě získaného výsledku histopatologického vyšetření je u pacientky následně zahájena případná léčba.

Pro přenos dat do systému databáze odešle gynekolog zprávu do referenční cytologické laboratoře, která provede zápis do databáze. I tento report bude prováděn na konci každého čtvrtletí.

Schéma sledování pacientky s jiným než negativním výsledkem screeningové cytologie

Schéma sledování pacientky s jiným než negativním výsledkem screeningové cytologie (legenda)

Obrázek 2: Schéma sledování pacientky s jiným než negativním výsledkem screeningové cytologie.