Odstartovaly nové preventivní programy

21. 9. 2015 | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)


Vláda na konci srpna odsouhlasila 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

Odstartovaly nové preventivní programy

Ilustrační obrázek: Pixabay (pexels.com)

„Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů, což je pro realizaci akčních plánů zásadní,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Návrh devíti nových screeningových programů

  1. sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza)
  2. sekundární prevence diabetu u rizikové populace v návaznosti na Národní diabetologický program – účinná prevence závažných dopadů diabetu
  3. časný záchyt diabetické retinopatie
  4. časný záchyt výdutě břišní aorty
  5. novorozenecký laboratorní záchyt závažných vrozených kombinovaných poruch imunity (SCID)
  6. časná diagnostika poruch autistického spektra
  7. časný záchyt bronchogenního karcinomu u vysoce rizikové populace
  8. časný záchyt karcinomu prostaty se zaměřením na vybrané rizikové skupiny
  9. prevence chronického renálního selhání

Stávající programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

Klíčová slova: screeningové programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, karcinom prostaty

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU