Světová zdravotnická organizace vydala novou publikaci o prevenci a kontrole karcinomu děložního hrdla

4. 12. 2014 | Tisková zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO)


Nově vydaná publikace Světové zdravotnické organizace (WHO) si klade za cíl pomoci jednotlivým zemím v jejich úsilí o prevenci a kontrolu karcinomu děložního hrdla. Ačkoli se řadí mezi nejlépe preventabilní zhoubné nádory, karcinom děložního hrdla je v celosvětovém měřítku i nadále jednou z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu u žen: každoročně na něj umírá více než 270 000 žen, přičemž zhruba 85 % z těchto úmrtí je zaznamenáváno v rozvojových zemích.

Světová zdravotnická organizace vydala novou publikaci o prevenci a kontrole karcinomu děložního hrdla

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Nová publikace, nazvaná Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice [1], byla představena 3. prosince 2014 u příležitosti World Cancer Leaders’ Summit, který se konal v australském Melbourne.

V rámci úsilí o prevenci a kontrolu karcinomu děložního hrdla Světová zdravotnická organizace doporučuje zejména:

  • Očkovat dívky ve věku 9 až 13 let dvěma dávkami HPV vakcíny, aby se zabránilo infekci lidským papilomavirem (HPV), který způsobuje většinu případů karcinomu děložního hrdla. Ukázalo se, že očkování dvěma dávkami je stejně účinné jako třídávkové očkovací schéma, které je oficiálně doporučováno. Tato změna nejen usnadní aplikaci vakcíny, ale navíc sníží náklady na očkování, což je obzvláště významný faktor v zemích s nízkými a středními příjmy, které se vyznačují omezeným rozpočtem na zdravotnictví, avšak jejich potřeba proočkovat populaci HPV vakcínou je největší. V současné době je očkování HPV vakcínou běžně nabízeno ve více než 55 zemích. Povzbudivou zprávou je, že HPV vakcínu do svých očkovacích programů zahrnuje čím dál více zemí s nízkými a středními příjmy, do značné míry i díky finanční podpoře GAVI Alliance [2].
  • V programech screeningu karcinomu děložního hrdla používat HPV testy. Zavedení HPV testů by mohlo významně prodloužit interval mezi dvěma screeningovými vyšetřeními. Je-li výsledek HPV testu negativní, další screeningové vyšetření by mělo být provedeno až za 5–10 let. To by zvláště pro nízko- a středněpříjmové země představovalo významnou úsporu nákladů ve srovnání s jinými typy testů.
  • Oslovit širší populaci. Podle nejnovějšího doporučení WHO by se propagace cervikálního screeningu neměla omezovat jen na skupinu žen starších 29 let. Naopak, vlády jednotlivých zemí by měly zajistit, aby se o programu screeningu karcinomu děložního hrdla dozvěděla i širší populace – tedy adolescenti, rodiče, učitelé a odborníci pracující ve všech úrovních zdravotnictví. Jen tak se podaří dosáhnout toho, aby informace pronikla i k těm skupinám žen, které cervikální screening nejvíce potřebují.

Dr. Nathalie Broutetová, přední odbornice na prevenci a kontrolu karcinomu děložního hrdla, potvrdila: „Aktualizované doporučení WHO ohledně rakoviny děložního čípku může pro mnoho žen a dívek na celém světě znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Neexistuje žádné zázračné řešení, ale kombinace účinnějších a dostupnějších nástrojů pro prevenci a léčbu karcinomu děložního hrdla pomůže ulevit napjatým zdravotnickým rozpočtům zejména v nízkopříjmových zemích, a může přispět k výraznému poklesu incidence a mortality tohoto nádorového onemocnění.“

Podle nejnovějších odhadů [3] žije na celém světě více než 1,5 milionu žen, u kterých se někdy v minulosti vyskytl karcinom děložního hrdla. Mnohé z nich nemají přístup ke zdravotní péči, ať už se jedná o prevenci, léčbu nebo paliativní péči.

Rozvojové země musí vyřešit problém diskriminace žen

Během posledních 30 let byl ve většině vyspělých zemích zaznamenán výrazný pokles výskytu karcinomu děložního hrdla, a to zejména díky účinným programům screeningu a léčby tohoto zhoubného onemocnění. Ve většině rozvojových zemí se však ve stejném období výskyt tohoto onemocnění buď zvýšil nebo zůstal na stejné úrovni, často v důsledku omezeného přístupu ke zdravotní péči, nevědomosti nebo neexistenci programů screeningu a léčby. Zvýšené riziko vzniku invazivního karcinomu děložního hrdla mají v rozvojových zemích zejména chudé ženy žijící ve venkovských oblastech. Nová publikace WHO klade důraz na to, aby se vlády jednotlivých zemí při návrhu zdravotnických programů zaměřily na překonání diskriminace žen a dalších nerovností vyplývajících z jiných sociálních faktorů, jako jsou například majetkové a socioekonomické poměry, vzdělání, náboženská nebo etnická příslušnost.

„Dokud nevyřešíme problémy plynoucí z diskriminace žen, počty žen umírajících na karcinom děložního hrdla budou i nadále růst,“ varovala Dr. Marleen Temmermanová z WHO.

Reference

  1. Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2014.
  2. Gavi, the Vaccine Alliance
  3. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman, D, Bray F: GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [online]. International Agency for Research on Cancer, Lyon (France) 2013. Dostupný z WWW: http://globocan.iarc.fr.

Klíčová slova: prevence karcinomu děložního hrdla, Světová zdravotnická organizace (WHO)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU