Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

14. 10. 2014 | Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)


Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) dnes informovala o vydání 4. revize Evropského kodexu proti rakovině, který byl vypracován za spoluúčasti Evropské komise.

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

Obrázek: European Code Against Cancer

Nová verze kodexu byla vypracována na základě nejnovějších vědeckých poznatků a obsahuje celkem 12 doporučení pro zdravější životní styl, která by měla podpořit prevenci nádorových onemocnění napříč Evropou. 4. revize Evropského kodexu proti rakovině je výsledkem dvouleté intenzivní spolupráce mezi renomovanými onkology, výzkumníky a dalšími experty z celé Evropské unie (EU).

„Cílem kodexu je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak významnou roli v boji proti rakovině hraje prevence,“ vysvětlil dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Pokud by se všichni evropští občané seznámili s obsahem nového kodexu, dodržovali a šířili jeho zásady, mohli by významně snížit riziko vzniku rakoviny nejen u sebe, ale i u svých přátel a rodin.“

Kodex klade důraz na vyvarování se tabáku, alkoholu a nadměrné expozici slunečnímu záření, a připomíná lidem, že by si měli udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost a fyzickou kondici. Doporučuje také účast v organizovaných programech screeningu kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu hrdla děložního.

Nejnovější verze kodexu doporučuje i některá další opatření, která by měla snížit riziko vzniku rakoviny, jako je očkování proti lidskému papilomaviru, kojení a omezení hormonální substituční léčby (HRT). Kodex dále doporučuje lidem, aby se zajímali o potenciální expozici radonovému záření ve svém domově a aby případně podnikli příslušné kroky ke snížení vysoké koncentrace radonu.

Podle expertních odhadů se ve všech zemích EU ročně vyskytne asi 2,66 milionu nových případů rakoviny a je zaznamenáno přibližně 1,28 milionu úmrtí souvisejících s nádorovým onemocněním. Vzhledem k demografickým charakteristikám a stárnutí evropské populace se navíc očekává, že v následujících desetiletích onkologická zátěž v Evropě i nadále poroste. Kodex je součástí dlouholetého úsilí o zavádění a další zlepšování onkologických programů napříč zeměmi EU. Od roku 2003, kdy byla vydána předchozí verze kodexu, do Evropské unie vstoupilo 13 nových členských zemí. Kodex bere v úvahu i toto rozšiřování EU, které s sebou přináší rozmanitou paletu národností, odlišné životní styly a s tím související odlišná rizika vzniku nádorových onemocnění.

Evropský kodex proti rakovině byl poprvé publikován již v roce 1987. Tato iniciativa je částečně financována Evropskou komisí a jednotlivá doporučení kodexu jsou průběžně aktualizována v souladu s vědeckým a lékařským pokrokem.

„Nový kodex se opírá o nejnovější vědecké poznatky. Představuje významný nástroj pro onkologickou prevenci jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni vlád, poradců v oblasti zdravotnictví i politických činitelů. Na základě kodexu lze vytvářet zdravější životní prostředí a přijmout zdravější životní styl, čímž lze do značné míry předcházet vzniku zhoubných nádorů,“ vysvětlil John F. Ryan, výkonný ředitel Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele.

Evropský kodex proti rakovině je dostupný na webových stránkách Evropské komise i IARC. Na stránkách IARC (http://cancer-code-europe.iarc.fr/) je navíc k dispozici sekce Questions and Answers, ve které se zájemci mohou dočíst podrobnější informace o jednotlivých doporučeních a o různých typech rakoviny, jejichž vzniku lze do jisté míry předejít, pokud se lidé budou uvedenými doporučeními řídit.

Kromě angličtiny bude kodex brzy k dispozici na webu IARC ve 22 dalších oficiálních jazycích EU. Vědecká odůvodnění vedoucí ke vzniku kodexu budou publikována v odborném časopise a zpřístupněna veřejnosti rovněž na webových stránkách IARC.

Související odkazy

Klíčová slova: Evropský kodex proti rakovině, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Světová zdravotnická organizace (WHO), Evropská komise, prevence nádorových onemocnění

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU