Rakovina děložního čípku sužuje především rozvojové země, kde není dostupná prevence

12. 12. 2013 | Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)


Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) – specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO) – dnes zveřejnila nejnovější údaje o celosvětové incidenci, mortalitě a prevalenci zhoubných nádorů.

Rakovina děložního čípku sužuje především rozvojové země, kde není dostupná prevence

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Nová verze této rozsáhlé on-line databáze – GLOBOCAN 2012 [1] – obsahuje nejnovější data o 28 typech nádorových onemocnění ve 184 zemích celého světa, čímž podává komplexní přehled o celosvětové onkologické zátěži.

GLOBOCAN 2012 odhaluje mj. nápadné rozdíly v incidenci a mortalitě zhoubných nádorů u žen. Z nejnovějších dat jasně plyne, že celosvětově by měl být kladen daleko větší důraz na prevenci a léčbu rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.

„Celosvětová onkologická zátěž v roce 2012 vzrostla na 14,1 mil. nových případů, zvláště znepokojivý je rostoucí výskyt rakoviny prsu. Velký problém představuje rakovina děložního čípku – onemocnění, kterému lze relativně snadno předcházet, avšak dodnes na něj umírá velké množství žen zejména v zemích subsaharské Afriky.“

V roce 2012 vzrostl počet nových případů i počet úmrtí na rakovinu

Podle údajů z nejnovější databáze GLOBOCAN v roce 2012 celosvětová onkologická zátěž vzrostla na odhadovaných 14,1 milionů nových případů, a přibližně 8,2 mil. lidí na rakovinu zemřelo. Odhady prevalence pro rok 2012 činí 32,6 mil. žijících osob (ve věku nad 15 let), u nichž byl v posledních pěti letech diagnostikován zhoubný nádor.

V celosvětovém měřítku byly v roce 2012 nejčastěji diagnostikovanými typy zhoubných nádorů rakovina plic (1,8 mil. případů, 13,0 % z celkového počtu nových případů), rakovina prsu (1,7 mil. případů, 11,9 % z celkového počtu) a rakovina tlustého střeva (1,4 mil. případů, 9,7 % z celkového počtu). Nejčastějšími příčinami úmrtí na nádorová onemocnění byly rakovina plic (1,6 mil. úmrtí, 19,4 % z celkového počtu úmrtí), rakovina jater (0,8 mil. úmrtí, 9,1 % z celkového počtu) a rakovina žaludku (0,7 mil. úmrtí, 8,8 % z celkového počtu).

Výhledy do budoucna, které jsou založené na údajích GLOBOCAN 2012, počítají do roku 2025 s odhadovaným nárůstem na 19,3 mil. nových případů ročně, a to v důsledku rostoucí a zároveň stárnoucí celosvětové populace. V méně rozvinutých oblastech světa byla v roce 2012 zaznamenána více než polovina všech nově diagnostikovaných případů rakoviny (56,8 %) a úmrtí na nádorová onemocnění (64,9 %), a podle všeho očekávání tato čísla do roku 2025 ještě porostou.

Prudký nárůst výskytu rakoviny prsu

V roce 2012 byla rakovina prsu nově diagnostikována u 1,7 mil. žen; u dalších 6,3 mil. žijících žen bylo toto onemocnění odhaleno někdy v průběhu předchozích 5 let. Ve srovnání s odhady za rok 2008 (GLOBOCAN 2008) se incidence (výskyt) rakoviny prsu zvýšila o více než 20 %, zatímco mortalita (úmrtnost) vzrostla o 14 %. Rakovina prsu je navíc nejčastější příčinou na nádorová onemocnění u žen (522 000 případů úmrtí v roce 2012) a zároveň nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocnění u žen ve 140 ze 184 zemí na celém světě. V současné době představuje čtvrtinu ze všech případů nádorových onemocnění u žen.

„Rakovina prsu je rovněž nejčastější příčinou na nádorová onemocnění u žen z méně rozvinutých zemí. Částečně je to způsobeno změnami životního stylu, které zvyšují incidenci tohoto onemocnění, částečně tím, že k ženám žijícím v těchto oblastech se fakticky nedostanou medicínské pokroky v boji proti rakovině prsu,“ konstatoval dr. David Forman, ředitel IARC Section of Cancer Information – skupiny, která dává dohromady údaje o rakovině ze všech zemí světa.

Celosvětové trendy obecně ukazují, že v rozvojových zemích, které procházejí rychlými společenskými a hospodářskými změnami, vede posun k životnímu stylu typickému pro industrializované země k rostoucí zátěži nádorových onemocnění, která jsou spojována s rizikovými faktory souvisejícími s reprodukčním chováním, stravováním a užíváním hormonů.

Ačkoli incidence nádorových onemocnění roste prakticky ve všech oblastech světa, mezi bohatými a chudými zeměmi existují obrovské nerovnosti. V rozvinutějších oblastech zůstává vysoká incidence, ale mortalita relativně nízká. Naopak pro méně rozvinuté země je typická vysoká mortalita, a to v důsledku faktické neexistence časné diagnostiky a nedostupnosti léčby. Například v západní Evropě vzrostla incidence rakoviny prsu na více než 90 nových případů na 100 000 žen ročně, zatímco ve východní Africe je to jen 30 nových případů na 100 000 žen ročně. Ovšem úmrtnost na toto onemocnění ve zmiňovaných oblastech je téměř stejně vysoká (přibližně 15 úmrtí na 100 000 žen ročně), což jasně poukazuje na pozdní diagnostiku a mnohem horší přežití ve východoafrických zemích.

„V rámci celosvětového boje proti rakovině vyvstala naléhavá potřeba vyvinout účinné a přitom finančně dostupné metody časné detekce, diagnostiky a léčby rakoviny prsu u žen žijících v méně rozvinutých zemích,“ vysvětluje dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Je nezbytně nutné přijmout taková opatření, aby morbidita a mortalita v těchto zemích klesla na úroveň, jaké bylo v posledních několika letech dosaženo v rozvinutějších částech světa.“

Rakovina děložního čípku – zbytečná příčina úmrtí žen v subsaharské Africe

Podle nejnovějších odhadů je na celém světě každoročně diagnostikováno na 528 000 nových případů rakoviny děložního čípku; z celosvětového pohledu se jedná o čtvrté nejčastější nádorové onemocnění postihující ženy (po rakovině prsu, rakovině tlustého střeva a konečníku, a rakovině plic). Nejhorší situace je z tohoto pohledu v nízkopříjmových zemích subsaharské Afriky. Rakovina děložního čípku je také čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění (266 000 případů úmrtí v roce 2012) u žen v celosvětovém měřítku. Na málo rozvinuté země připadá téměř 70 % celosvětové zátěže tímto onemocněním, a více než pětina všech nových případů je diagnostikována v Indii.

„Rakovina děložního čípku může mít devastující účinky na společnost i na ekonomiku dané země, neboť typicky postihuje ženy v nejproduktivnějším věku. Toto onemocnění by ale nemělo pro ženy znamenat rozsudek smrti, a to ani v chudých zemích,“ vysvětlil dr. Rengaswamy Sankaranarayanan, hlavní řešitel výzkumného projektu IARC zaměřeného na cervikální screening ve venkovských oblastech Indie. „Existují jednoduché a finančně nenáročné screeningové metody, které mají potenciál výrazně snížit zátěž rakovinou děložního čípku v méně rozvinutých zemích, a to poměrně rychle.“

V subsaharské Africe je každoročně diagnostikováno 34,8 nových případů rakoviny děložního čípku na 100 000 žen, a je zaznamenáno 22,5 případů úmrtí na 100 000 žen. Tato čísla ostře kontrastují s incidencí a mortalitou tohoto onemocnění (6,6 a 2,5 na 100 000 žen) v severní Americe. Obrovské rozdíly lze vysvětlit tím, že v rozvojových zemích prakticky není dostupný účinný screening ani zdravotnické služby, které by zajistily časnou detekci a poskytly účinnou léčbu.

„Ve světle těchto poznatků se ukazuje, že v rozvojových zemích bude zapotřebí prosadit nástroje účinné v boji proti rakovině děložního čípku, což je zejména očkování proti HPV v kombinaci s organizovanými národními programy screeningu a následné léčby karcinomu děložního hrdla,“ zdůraznil dr. Wild.

Reference

  1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F (2013). GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from http://globocan.iarc.fr (údaje o incidenci a mortalitě).
  2. Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J (2013). Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. Int J Cancer, 132(5):1133–1145. http://dx.doi.org/10.1002/ijc.27711 PMID:22752881 (údaje o prevalenci)

Klíčová slova: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), GLOBOCAN 2012, incidence, mortalita, prevalence, celosvětová onkologická zátěž, rakovina prsu, rakovina děložního čípku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU