NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Zásadní informace ke startu organizovaného cervikálního screeningu

20. 3. 2009 | Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP (ČGPS), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU)


Sdělení ambulantním gynekologům od MUDr. Vladimíra Dvořáka, předsedy ČGPS, a další důležité informace vztahující se k projektu organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Zásadní informace ke startu organizovaného cervikálního screeningu

Image credit: depositphotos.com

Dopis MUDr. Vladimíra Dvořáka ambulantním gynekologům

Vážení,

v nejbližších dnech či týdnech Vám patrně cytologická laboratoř, do níž odesíláte preparáty, sdělí, že je nutné používat nový formulář průvodky na vyhodnocení cervikovaginální cytologie (vzor najdete zde). Pro Vaši informaci si dovoluji konstatovat:

 • Zavedení jednotné průvodky pro celou ČR bylo nutným krokem, bez nějž by nemohl být realizován datový audit screeningu karcinomu děložního hrdla.
 • Obsah a vzhled průvodky byly odsouhlaseny Komisí MZ ČR pro screening Ca děložního hrdla a následně MZ ČR.
 • Není nadále přípustné, aby laboratoř při hodnocení uváděla kolerát výsledku v PAP klasifikaci, nadále budou výsledky referovány pouze podle klasifikace Bethesda 2001.
 • Pro menší zátěž zdravotnického personálu je většina kolonek řešena tak, že v případě výskytu sledovaného jevu (laktace, gravidita, stav po konizaci ...) se text zakroužkuje, v případě nezakroužkování je odpověď hodnocena jako ne.
 • Někteří výrobci lékařských počítačových programů již v programu aktualizaci průvodky provedli. Pokud tomu tak není v případě Vašeho programu, doporučujeme obrátit se na toho, kdo Vám provádí pravidelné aktualizace.

Za výbor SSG ČR zdraví
Vladimír Dvořák

Informace od ředitele Institutu biostatistiky a analýz, zajišťujícího centrální zpracování dat

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od ledna 2009 je v ČR z rozhodnutí MZ ČR a příslušných odborných společností připraven organizovaný celonárodní screening karcinomu děložního hrdla. Tento proces by měl přinést vysokou kvalitu programu a v konečném důsledku by měl změnit nelichotivé epidemiologické charakteristiky tohoto onemocnění v ČR. Neodmyslitelnou součástí organizovaného screeningu je sběr a analýza dat – jednak o vlastních vyšetřeních, jednak o zachycených nálezech; bez těchto dat není možné hodnotit průběh ani výsledný dopad programu. Z toho důvodu byl vybudován systém tzv. datového auditu, jehož detailní popis naleznete právě na tomto portálu. Kromě popisu obecných pravidel jsou zde zveřejněny i praktické pokyny pro všechny zapojené subjekty. Systém datového auditu je připraven tak, aby co nejméně zatěžoval lékaře a zapojené laboratoře, a shromažďuje tedy pouze nezbytně nutné údaje, které prošly odbornou kontrolou.

S ohledem na procesy spojené s diagnostikou nádorů děložního hrdla bylo rozhodnuto, že hlavními hlásícími jednotkami, které posílají data ke zpracování do centrální databáze, jsou cytologické laboratoře. Těchto laboratoří je konečný počet a sběr dat tak nestupňuje náklady celého programu. Nadto je tato forma odesílání dat šetrná k práci lékařů - registrujících gynekologů, kteří nemusí pracně odesílat potřebné údaje přes nový software. Další jasnou výhodou je, že sběr a analýza dat nevstupují do komunikace mezi lékaře a klientku/pacientku a účast ženy v preventivním programu není vlastním sběrem dat podmiňována – viz výňatek z připraveného Věstníku MZ ČR k této části screeningového procesu (článek 2):

 1. Pacientka je u svého registrujícího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví vyšetřena při pravidelné preventivní prohlídce. Součástí této prohlídky je i odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Toto vyšetření je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ženám ve věku 25-60 let 1x ročně.
 2. Materiál je společně s řádně vyplněnou průvodkou registrujícím gynekologem zaslán na screeningové cytologické vyšetření do referenční cytologické laboratoře.

Zapojeným cytologickým laboratořím takto vznikla nová povinnost, která vyžaduje sběr příslušných údajů a jejich pravidelné odesílání do centrální databáze. Nicméně v průběhu ledna až března 2009 se většina laboratoří již vybavila adekvátním softwarem a věříme, že s centralizací příslušných dat nebude technický problém. Správa dat i jejich analýza je podložena právním rozborem a smlouvami, a probíhá tedy zcela v souladu s platnými zákony.

Jménem vývojového týmu bych zde chtěl poděkovat všem odborníkům, kteří se na přípravách informačního systému datového auditu podíleli. Rovněž děkuji představitelům zapojených laboratoří za vstřícnost, se kterou přistoupili k implementaci software potřebného k hlášení dat. Věříme, že I tento portál napomůže všem zapojeným subjektům ve vzájemné komunikaci a usnadní jejich účast v organizovaném screeningu karcinomu děložního hrdla.

Za tým zajišťující datový audit programu

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Příloha sdělení: Parametry v průvodce/návratce v programu screeningu karcinomu děložního hrdla a jejich stručné odůvodnění

Průvodka na vyhodnocení cervikovaginální cytologie (přiložena zde)

Vyplňuje registrující gynekolog:

 • Identifikace klientky.
  Údaje jsou nezbytné pro evidenci vzorku cytologickou laboratoří. Věk klientky je nezbytný pro stratifikaci a standardizaci výsledků datového auditu, zároveň je zašifrované rodné číslo využíváno pro spojení a rozlišování individuálních záznamů. Údaj o bydlišti (přenášen údaj o okresu) je nezbytný pro regionální analýzy (zajištění ekvity v poskytování zdravotní péče a adjustace regionálně specifických rizik).
 • Osobní anamnéza, včetně údajů o očkování proti HPV.
  Údaje napomáhají interpretaci stěru cytologickou laboratoří. Umožňují stratifikaci rizik v epidemiologické analýze.

Vyplňuje referenční cytologická laboratoř:

 • Stav stěru.
  Standardní údaj dle číselníku Bethesda 2001, podíl nestandardních stěrů je důležitým indikátorem kvality hodnocení stěrů i jejich odebírání.
 • Výsledek bakteriologického vyšetření.
 • Závěr cytologického vyšetření.
  Rozložení výsledků cytologických vyšetření (dle číselníku Bethesda 2001) je důležitý indikátor kvality dle European Guidelines. Závěr cytologického vyšetření indikuje postup dalších vyšetření ve screeningovém procesu.

Návratka: Histopatologické vyšetření v programu screeningu ca děložního hrdla (přiložena zde)

Vyplňuje registrující gynekolog na základě získaného výsledku histopatologického vyšetření:

 • Identifikace klientky.
  Nezbytný údaj pro laboratoř pro navázání návratky ke screeningovému cytologickému vyšetření.
 • Výsledek histopatologického vyšetření.
  Pro hodnocení validity screeningového cytologického vyšetření (senzitivita, specificita, pozitivní prediktivní hodnota) je nezbytné znát výsledek definitivního diagnostického testu. Jedině znalost výsledku histopatologického vyšetření umožňuje stanovení kvality screeningového testu a je nezbytnou součástí sběru dat v datovém auditu dle doporučení Rady EU o populačních screeningových programech.
 • Komentář ke scházejícímu histopatologickému výsledku.
  U suspektního výsledku screeningové cytologie nemusí být z objektivního důvodu doplněn výsledek histopatologického vyšetření. Sběr tohoto údaje umožňuje přesnější interpretaci údajů o korelaci cytologického a histopatologického vyšetření a zároveň usnadňuje komunikaci ze strany lékaře, pokud vybrané údaje objektivně nemůže získat.

Klíčová slova: cervikovaginální cytologie, histopatologické vyšetření, screeningová cytologie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU