HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test

8. 1. 2015 | Tisková zpráva Elsevier


V rámci prevence karcinomu děložního hrdla poskytuje screening samotné infekce lidským papilomavirem (HPV) přesnější výsledky než klasické vyšetření stěru z děložního hrdla (označováno též jako „Papanicolaův test“ či zkráceně „Pap test“). K takovému závěru dospěli autoři dvou studií, které byly právě publikovány v odborném časopise Gynecologic Oncology [1, 2].

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Téměř všechny případy karcinomu děložního hrdla jsou způsobeny HPV infekcí – a odhaduje se, že někdy během života se lidským papilomavirem nakazí více než polovina sexuálně aktivních osob. Autoři nejnovějšího výzkumu tvrdí, že pro účely cervikálního screeningu lze použít samotný HPV test místo samotného Pap testu či kombinace HPV testu a Pap testu.

V prvním článku [1] dr. Warner Huh z americké University of Alabama vyložil závěry panelu expertů, jejichž úkolem bylo vyjádřit k možnosti užívání HPV testu jakožto primárního testu v rámci cervikálního screeningu. V panelu zasedli zástupci všech významných amerických organizací, kterých se nějakým způsobem dotýká cervikálního screening [Pozn. 1]. Panel zodpovídal otázky vztahující se k bezpečnosti a efektivitě HPV testu jakožto primární screeningové metody a zabýval se možností, zda by HPV test bylo možné považovat za alternativu ke screeningovým metodám, které jsou v současnosti využívány v USA. Panel byl svolán kvůli žádosti podané na americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) za účelem posouzení, zda by existující HPV test mohl být používán jako primární screeningový test v sekundární prevenci karcinomu děložního hrdla. Doporučení panelu se opíralo jednak o rozsáhlý literární přehled, jednak o přehledovou studii dat ze studie ATHENA, která byla uskutečněna kvůli podpoře žádosti podané na FDA za účelem schválení HPV testu jakožto primární screeningové metody.

„Zjistili jsme, že u pacientek ve věku od 25 let výše je HPV test jako primární screeningová metoda spolehlivější než samotný Pap test, a doporučujeme, aby HPV test byl prováděn jednou za tři roky. To by znamenalo výrazný posun v programu cervikálního screeningu, neboť HPV test dokáže vyloučit riziko vzniku karcinomu děložního hrdla než screening založený na Pap testu, který je prováděn rovněž jednou za tři roky,“ vysvětlil dr. Huh. [Pozn. 2]

V celosvětovém měřítku přibližně 70 % případů ze všech invazivních karcinomů děložního hrdla vzniká v důsledku infekce jedním ze dvou genotypů lidského papilomaviru: HPV 16 nebo HPV 18. Panel doporučuje, aby pacientky s pozitivním výsledkem testu na jeden z těchto vysoce rizikových genotypů podstoupily okamžitou kolposkopii, tzn. gynekologické vyšetření pomocí zvláštního mikroskopu, které lékaři umožní odhalit změny v oblasti děložního hrdla, které by pouhým okem nebyly viditelné. Ženy s pozitivním výsledkem testu na jeden z dvanácti dalších typů HPV by měly po uplynutí 12 měsíců podstoupit kontrolní vyšetření, při kterém by byl proveden jak HPV test, tak Pap test.

„Domníváme se, že mezi odbornou veřejností panuje značná nejednota ohledně tří různých metod cervikálního screeningu [Pozn. 3] i intervalů, ve kterém by screeningové vyšetření mělo být prováděno. Doufáme, že naše debata alespoň částečně přispěje k odstranění této nejistoty. Rádi bychom prozkoumali více dat z USA i údaje z dalších zemí, kde je primární metodou cervikálního screeningu HPV test, jako je například Austrálie či Nizozemsko. Protože však nejsou k dispozici data svědčící o opaku, věříme tomu, že HPV test jako primární screeningová metoda má potenciál dále snížit zátěž karcinomem děložního hrdla v USA,“ prohlásil dr. Huh.

V druhém článku [2] byly publikovány konečné výsledky studie ATHENA, která u žen starších 25 let hodnotila bezpečnost a účinnost HPV testu jakožto primární screeningové metody ve srovnání s Pap testem. Do studie bylo nabráno 42 209 žen starších 25 let, které podstoupily jak Pap test, tak HPV test. Kolposkopii následně podstoupily jak ženy s pozitivním výsledkem Pap testu, tak ženy s pozitivním výsledkem HPV testu.

„Zjistili jsme, že HPV test jakožto primární screeningová metoda je u žen starších 25 let stejně efektivní jako screening pomocí samotného Pap testu u žen ve věku 25–29 let nebo screening pomocí kombinace HPV a Pap testu u žen starších 30 let. Screening pomocí samotného HPV testu však vyžaduje pouze jedno vyšetření, což může být významným faktem pro ženy, které si nemohou dovolit zaplatit [Pozn. 4] oba testy,“ podotkl dr. Tomas Wright, hlavní autor studie.

Výzkumníci srovnali prevalenci HPV pozitivity, abnormalit Pap testu a tříletou detekční míru cervikálních intraepiteliálních neoplazií vysokého stupně (CIN3+) podle věkových skupin, aby zjistili, jaký dopad bude mít zahájení cervikálního screeningu založeného primárně na HPV testu v různých věkových kategoriích. Závěr byl takový, že ačkoli HPV pozitivita byla téměř dvojnásobně vyšší u žen ve věkové kategorii 25–29 let ve srovnání s kategorií 30–39 let, HPV test ve věkové kategorii 25–29 let dokázal identifikovat přibližně dvojnásobné množství případů CIN3+ než Pap test.

„Je-li v této věkové skupině používán screening založený pouze na Pap testu, po třech letech se do screeningu vrátí řada žen, u nichž byla CIN3+ přehlédnuta, a u některých z nich bude pravděpodobně diagnostikován invazivní karcinom děložního hrdla,“ upozornil dr. Wright.

„Naše výsledky z historicky první prospektivní americké studie, která se zabývala efektivitou HPV testu jakožto primární screeningové metody, jasně ukázaly, že tento nový přístup k cervikálnímu screeningu by měl být zvažován jako možnost u žen starších 25 let,“ konstatoval dr. Wright. Vzápětí však dodal, že nedávné schválení HPV testu jakožto primární screeningové metody americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je omezeno na jediný komerčně dostupný HPV test a pouze na jeden ze dvou široce využívaných Pap testů. „Chceme-li dosáhnout toho, aby se tato bezpečná a účinná metoda cervikálního screeningu významně rozšířila, měly by být k použití schváleny i další HPV testy i Pap testy. Věříme tomu, že náš výzkum přispěje ke snížení morbidity a mortality karcinomu děložního hrdla v celosvětovém měřítku,“ uvedl závěrem dr. Wright.

Poznámky překladatele

 1. V panelu zasedlo celkem 13 expertů, mezi nimiž byli zástupci následujících společností:
  • Společnost gynekologické onkologie (Society of Gynecologic Oncology, SGO),
  • Americká společnost pro kolposkopii a cervikální patologii (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, ASCCP),
  • Americké kolegium porodníků a gynekologů (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG),
  • Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS),
  • Americká cytopatologická společnost (American Society of Cytopathology, ASC),
  • Kolegium amerických patologů (College of American Pathologist, CAP),
  • Americká společnost pro klinickou patologii (American Society for Clinical Pathology, ASCP).
 2. V ČR je screeningový interval nastaven jinak než v USA: každá žena v České republice ve věku od 15 let výše má nárok na preventivní gynekologickou prohlídku (zahrnující vyšetření stěru z děložního hrdla), která je jedenkrát ročně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 3. Samotný Pap test, samotný HPV test, kombinace obojího.
 4. Narozdíl od USA je program cervikálního screeningu v České republice hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Reference

 1. Huh WK, Ault KA, Chelmow D, Davey DD, Goulart RA, Garcia FAR, Kinney WK, Massad LS, Mayeaux EJ, Saslow D, Schiffman M, Wentzensen N, Lawson HW, Einstein MH. Use of primary high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening: Interim clinical guidance. Gynecologic Oncology 2015. doi: 10.1016/j.ygyno.2014.12.022
 2. Wright TC, Stoler MH, Behrens CM, Sharma A, Zhang G, Wright TL. Primary cervical cancer screening with human papillomavirus: End of study results from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test. Gynecologic Oncology 2015. doi: 10.1016/j.ygyno.2014.11.076

Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, vyšetření stěru z děložního čípku, lidský papilomavirus (HPV), HPV test, Papanicolaův test, Pap test

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU