CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Malúšková, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) hrdla děložního patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u žen ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2012 odhadnuta celkem na 527 624 nově diagnostikovaných nádorů hrdla děložního (4. nejčastější ZN u žen, 7,9 % ZN kromě kožních) a 58 373 nádorů hrdla děložního v Evropě (6. nejčastější novotvar u žen, 3,6 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2012 ve světě 265 672 (7,5 % všech úmrtí na ZN u žen, 4. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 24 404 úmrtí v Evropě (3,1 % úmrtí na ZN u žen, 7. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacientky žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN hrdla děložního byla pro rok 2012 celosvětově 1 547 161 (59,2 na 100 000 žen) a 199 817 v Evropě (61,0 na 100 000 žen). Kumulativní riziko vzniku ZN hrdla děložního do 75 let věku je 1,42 % celosvětově u žen, v Evropě je to 1,07 % u žen. [1]

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubného nádoru hrdla děložního
ve světě (zdroj: GLOBOCAN 2012 [1]).
Tabulka 2. Epidemiologie zhoubného nádoru hrdla děložního
v Evropě (zdroj: GLOBOCAN 2012 [1]).

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

572 624

počet novotvarů na 100 000 žen

15,1

ASR(W)

14,0

podíl ze ZN kromě kožních

7,9 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

4.

Mortalita

počet úmrtí

265 672

počet úmrtí na 100 000 žen

7,6

ASR(W)

6,8

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

7,5 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

4.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

1 547 161

počet na 100 000 žen

59,6

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

1,42 %

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

58 373

počet novotvarů na 100 000 žen

15,2

ASR(W)

11,4

podíl ze ZN kromě kožních

3,6 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

6.

Mortalita

počet úmrtí

24 404

počet úmrtí na 100 000 žen

6,4

ASR(W)

3,8

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

3,1 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

7.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

199 817

počet na 100 000 žen

61,0

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

1,07 %

Základní přehled epidemiologických charakteristik karcinomu hrdla děložního ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2.

V incidenci zhoubných nádorů hrdla děložního obsazuje ČR světové 107. místo a v Evropě 13. nejvyšší pozici. V mortalitě zhoubných nádorů hrdla děložního se ČR řadí na 137. místo ve světě a na 18. místo v Evropě. 

Obrázek 1: Incidence zhoubných nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 2: Mortalita zhoubných nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard.

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik se ČR s hodnotou poměru M/I = 0,23 řadí k podprůměru Evropy, což je v souladu s většinou vyspělých států západní Evropy (rozsah 0,17 – 0,27). Poměr M/I odhadovaný v mezinárodních datech zhruba odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 12,96 a mortalitě 3,98 (údaje z roku 2011 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,3.

Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientek s karcinomem hrdla děložního žijících 5 let od diagnózy. Česká republika obsazuje v prevalenci karcinomu hrdla děložního nadprůměrných hodnot obdobně jako většina zemí bývalé Východní Evropy.

Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 4: Prevalence (žijící pacientky do 5 let od diagnózy) zhoubného nádoru hrdla děložního v mezinárodním srovnání.

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru hrdla děložního od doby narození do 75 let věku (obrázek 5). Česká republika s hodnotou 1,31 obsazuje nadprůměrné místo mezi evropskými zeměmi a podprůměrné v celosvětovém přehledu.

Obrázek 5: Kumulativní riziko vzniku zhoubného nádoru hrdla děložního do 75 let věku v mezinárodním srovnání.

Literatura

  1. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray, F.: GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [online]. International Agency for Research on Cancer, Lyon (France) 2013. Dostupný z WWW: http://globocan.iarc.fr.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2014-08-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

 

Poslední aktualizace: 10. 12. 2014