CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Význam vakcinace proti HPV

O odpovědnosti lékaře při prevenci karcinomu děložního hrdla hovořil na symposiu společnosti GSK prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.


Význam tohoto zhoubného onemocnění podle něj spočívá v tom, že postihuje ženy ve fertilním věku (mezi 30. a 50. rokem věku) a přibližně 40 % z nich na toto onemocnění v ČR umírá. Podle schopnosti vyvolat maligní onemocnění se HPV dělí na typy s vysokým rizikem (high risk HPV = HR), kam patří zejména typy 16, 18, 45, 31, 33, a na typy s malým rizikem (low risk HPV = LR), mezi něž počítáme zejména typ 6 a 11. „V České populaci tvoří 80 % karcinomů děložního hrdla spinocelulární karcinomy, které mají původ v buňkách dlaždicového epitelu na vnějším povrchu děložního hrdla. Za 92 % těchto dlaždicobuněčných karcinomů je zodpovědných pět nejčastějších typů HPV - 16, 18, 31, 33 a 45. Adenokarcinomy, které se typicky nacházejí hlouběji uvnitř endocervikálního kanálu a pro screening jsou proto problematické, tvoří přibližně 20 % karcinomů děložního hrdla. Podstatné je, že ve 100 % jsou v naší populaci způsobeny pouze třemi HPV typy - 16, 18 a 45,“ říká prof. Rob.

Podle něj je důležité také zjištění, že HPV infekce je velmi frekventní. Již od středoškolského věku se s ní časně po zahájení sexuálního života setká až 80 % dívek. U většiny z nich časem odezní bez následků. Problém sekundární prevence prekanceróz děložního hrdla v České republice spočívá v tom, že jen 40 % žen v nejrizikovější věkové kohortě 35 až 60 let pravidelně navštěvuje gynekologa. Naproti tomu, docházka na zvaný screening je např. v Anglii 92 % a ve Finsku 88 procent. „Navíc screening nezabraňuje infekci a rozvoji prekanceróz, naopak některé rychle progredující léze nemusejí být zachyceny včas. Kvůli lokalizaci výskytu je také screening méně efektivní u adenokarcinomů,“ upozorňuje prof. Rob s tím, že v dnešní době již máme k dispozici nástroj primární prevence - dva typy vakcín proti HPV.

Jedná se o bivalentní a kvadrivalentní vakcínu proti HPV. První z nich má prokázanou účinnost na dobu delší než 6,4 let a také průkaz přetrvávání protilátek po dobu až 7,3 let. „V souvislosti s bivalentní vakcínou se také hovoří o crossprotektivitě vůči HPV typům 45, 33 a 31, a tak se dá říci, že celková účinnost této očkovací látky v ochraně před nejzávažnějšími prekancerózami bez ohledu na HPV typ je přibližně 87 %, z čehož vyplývá, že téměř devět z deseti očkovaných HPV naivních dívek můžeme ochránit před rozvojem těžké prekancerózy,“ říká prof. Rob a připomíná, že očkování proti HPV by mělo být nabídnuto všem dívkám před dosažením 15. roku věku. Proto v tomto procesu mají pediatři zcela zásadní roli.

Distribuce jednotlivých typů HPV u prekanceróz a invazivního karcinomu v ČR (v procentech)

  CIN II CIN III SCC ADC
HPV 16 38,9 70,3 64,0 45,7
HPV 18 0,0 0,0 11,6 37,1
HPV 31 16,7 9,3 5,8 0,0
HPV 33 16,7 11,0 3,5 0,0
HPV 35 5,6 0,0 4,7 17,1

SCC = karcinom ze skvamózních buněk, ADC = adenokarcinom

21.3.2011 Medical Tribune 5/2011


Zpět