CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Predikce počtu pacientek v ČR se zhoubným nádorem děložního hrdla v roce 2016

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Analýza dat a informační technologie:
RNDr. O. Májek, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. D. Malúšková; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; Ing. Petr Brabec, Ph.D.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

1. Úvod

Tato zpráva shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2016. Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2016 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center.

Výsledky informačního systému, kterým ČOS připravuje odhady počtu léčených onkologických pacientů v následujících letech, přinášejí následující strategické výstupy:

  1. Stanovením pravděpodobných počtů léčených pacientů, které vyplývají z epidemiologické situace, získáváme cenný populační benchmark pro následný monitoring klinické praxe. Počty skutečně léčených pacientů nemohou zásadně překročit takto populačně stanovené počty. Pokud by se tak stalo, situace by vyžadovala rozbor a náležitá opatření.
  2. Počty pravděpodobně léčených pacientů lze odhadovat po diagnózách a klinických stadiích i v jednotlivých regionech ČR a tak je monitorovací a kontrolní význam těchto výpočtů ještě více posílen.
  3. Rozbor populačních dat pracuje s údaji o incidenci a mortalitě daného onemocnění a umožňuje odpovědně stanovit počty pacientů, kteří mohou z dané léčby skutečně profitovat (správně diagnostikovaní pacienti, v přijatelném výkonnostním stavu a věku, apod.). Výpočty tedy zahrnují i významnou klinickou korekci a jsou zárukou správné indikace nákladné léčby a adekvátního využití takto vynaložených prostředků.
  4. Predikce počtu léčených pacientů lze každoročně konfrontovat s reálnými počty a také výsledky péče. Odborná společnost a plátci zdravotní péče tak získávají cenné informace o dostupnosti dané terapie v jednotlivých regionech ČR.
  5. Predikce respektují klinické stadium onemocnění, případně i detailní komponenty TNM klasifikace. Tato data nejsou dostupná v databázích plátců zdravotní péče („k-dávky“ z nemocnic). Jejich předáním tak ČOS umožňuje plátcům aktivně monitorovat trh s cílenými preparáty v ČR.

2. Metodika

Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku na webových stránkách NOP Online – www.onconet.cz.

3. Predikce poču pacientek

Populační predikce epidemiologických charakteristik jsou uvedeny v tabulce 1. Z výsledků je patrné, že modely pracují i se záznamy populačního registru, které nemají uvedeno klinické stadium onemocnění. Chybějící údaj o klinickém stadiu v době onemocnění může mít objektivní příčinu (velmi pokročilý stav onemocnění a časné úmrtí pacientky, odmítnutí léčby pacientkou, apod.) nebo jde o chybu v populačních záznamech. Chybovost dat NOR ČR je z tohoto hlediska únosná, problematické záznamy představují méně než 4–5 % celkového obsahu databáze. Predikce počtu pacientek protinádorově léčených v roce 2016 jsou uvedeny v celkovém shrnutí v tabulce 2. Regionální lokalizace prediktivních odhadů jsou dostupné na webových stránkách NOP Online – www.onconet.cz.

Tabulka 1. Prediktivní odhady celkové incidence a prevalence v roce 2016

ZN děložního
hrdla (C53)
Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Stadium
neznámo
CELKEM
Incidence 466
(423; 509)
138
(109; 166)
203
(174; 233)
141
(120; 162)
55
(41; 69)
1003
(867; 1139)
Prevalence 12 896
(12 709;
13 083)
2529
(2446; 2612)
2156
(2080; 2232)
623
(582; 664)
1298
(1239; 1357)
19 502
(19 272; 19 732)

Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence a prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientek. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacientky, nemocné neléčené pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientkou. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientek s protinádorovou léčbou.

Tabulka 2. Predikce počtu pacientů pravděpodobně nově léčených v roce 2016 protinádorovou terapií

ZN děložního
hrdla (C53)
Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV CELKEM
Nově diagnost.
stadium IV
Relapsy a progrese
u pacientek
z předchozích let
Počet léčených pacientek 450
(409; 492)
128
(101; 154)
182
(156; 209)
102
(87; 117)
152
(132; 172)
1014
(885; 1144)

Tabulka shrnuje predikované počty léčených pacientek odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2016. Odhady jsou prováděny výhradně z validních populačních dat, u kterých je jasná histologická verifikace nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2008–2012), dle klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách). Predikce nezahrnují neterminální relapsy, onemocnění a průběžnou dispenzární péči.

 

Poslední aktualizace: 30. 3. 2016