CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

HPV infekce a Ca cervixu v centru pozornosti

Karlovy Vary se právě měsíc předtím, než budou hostit filmový festival, staly dějištěm pro řadu odborníků neméně významné akce: ve dnech 4.–6. června se zde konala celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) ČR, doprovázená jednodenním seminářem porodních asistentek. V hotelu Thermal bylo opravdu rušno, sešlo se více než 800 účastníků a i doprovodná firemní výstava byla dobře obsazena.


Velký prostor byl v odborném programu dle očekávání věnován onkogynekologii a HPV infekcím, dále novinkám v antikoncepci a HRT. Dalšími významnými tématy byly nové postupy v urogynekologii, infekce v porodnictví, porodnické operace a fetomaternální morbidita, postmenopauza a riziková gravidita a ambulantní péče.

Konaly se též workshopy, a to Postpartální hemoragie, Cervikální patologie, Těhotenství nejasné lokalizace a se simultánním překladem i Hands on training – anal sphincter repair. Nechyběla ani posterová sekce a satelitní firemní sympozia. Na programu konference bylo valné shromáždění SSG ČR, Sekce lékařů u lůžka a valné shromáždění ČGPS ČLS JEP.

Prof. MUDr. Zdeňku Štemberovi, DrSc., byla předána čestná medaile ČGPS ČLS JEP a čestné členství obdrželi prof. Kypros Nicolaides, MD, PhD, prof. Juriy Wladimiroff, MD, PhD, FRCOG, doc. MUDr. Zdeněk Holubov, CSc., in memoriam, a MUDr. Radim Uzel, CSc. V rámci společenského programu proběhly i křty nových odborných publikací, a to knihy autorů prof. MUDr. Davida Cibuly, CSc., a prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., Onkogynekologie a knihy autorů MUDr. Radovana Turyny a MUDr. Jiřího Slámy, Ph. D., Kolposkopie děložního hrdla.

Incidence karcinomu děložního hrdla se nemění

HPV infekcím bylo věnováno večerní HPV fórum, které se těšilo velkému zájmu účastníků. Organizovaný program screeningu karcinomu děložního hrdla byl u nás zahájen počátkem loňského roku implementací věstníku MZ ČR č. 7/2007. Ustanovená síť laboratoří pro screeningovou cervikovaginální cytologii zahrnuje nyní 43 akreditovaných center. Poskytovatelem a vývojovým pracovištěm informační podpory programu je Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

Zdrojem dat pro hodnocení epidemiologie karcinomu děložního hrdla je Národní onkologický registr ČR, zahrnující všechna onemocnění zhoubnými nádory již od roku 1977. Incidence zhoubných nádorů děložního hrdla se dlouhodobě nemění, ročně se vyskytne asi tisíc nových případů, třetina z nich bývá zachycena v pokročilých klinických stadiích III a IV. Ročně v důsledku onemocnění zemře 400 žen. Ani letos se situace asi nezmění a očekává se, že prevalence přesáhne hodnotu 17 400 osob. Od loňského roku byla zahájena spolupráce s Národním referenčním centrem, které do programu poskytuje data z výkaznictví všech plátců zdravotní péče.

Z výsledků analýzy (z roku 2007) více než 65 miliónů záznamů o diagnostice preventabilních nádorových onemocnění získaných od roku 2000 vyplynulo, že u nás ubývá destrukčních výkonů na děložním hrdle, které neumožňují důkladnou histopatologickou expertizu, a že mírně narůstá návštěvnost gynekologických preventivních prohlídek. V roce 2007 bylo preventivně vyšetřeno asi 41 % žen ve věkové kategorii 25 až 59 let, v následujícím roce šlo již o 48,5 %. Pro detailní informace se lze obrátit na portál screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR www.cervix.cz.

Očkování a screening se vzájemně doplňují

Ze závěrů diskuse z bloku onkogynekologie jasně vyplynula nutnost kombinace screeningu prekanceróz děložního hrdla s celoplošným očkováním mladých děvčat jako nejlepší formy boje proti rakovině děložního hrdla. Velký důraz je ale třeba klást i na kvalitu diagnostických postupů. K dispozici jsou dvě očkovací vakcíny proti lidskému papilomaviru, jedna bivalentní (chrání před typy HPV 16 a 18), druhá kvadrivalentní (typy 6, 11, 16 a 18), která je navíc účinná i v prevenci kondylomat – tomuto tématu bylo věnováno i jedno sdělení v sekci porodních asistentek. Obě vakcíny se podávají injekčně ve třech dávkách, nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (nyní je právě aktuální akce zdravotních pojišťoven, které u vakcíny nabízejí třetí dávku zdarma nebo za zvýhodněných podmínek).

Očkováním ovšem nelze zabránit vzniku všech typů cervikálních karcinomů, proto je nutné doporučovat pravidelné preventivní prohlídky a usilovat o zlepšení informovanosti veřejnosti o nebezpečí HPV infekce a možnostech její prevence (pozor na internet, bývá velmi oblíbeným, ale ne vždy tím nejlepším zdrojem informací pacientek), rovněž je ale záhodno mít na paměti, že edukace pacientky je velmi důležitá, stejně jako její informovaný souhlas, který sice není povinný, ale jeho udělení může předejít případným občanskoprávním sporům. 

21.6.2010 Zdravotnické noviny


Zpět